Teams beter laten samenwerken

Zonder richting geen resultaat. Zonder vertrouwen geen goede samenwerking. Een goed team geeft alle teamleden energie en boekt gemakkelijk successen. Maar wat is de essentie van een goed team? Heldere doelen, duidelijke afspraken over rollen, goede onderlinge verhoudingen en een veilige samenwerkingscultuur. En actief betrokken teamleden die verantwoordelijkheid nemen en elkaar aanspreken op basis van onderling vertrouwen. De psychologen van Akerendam helpen je om betrokkenheid, vertrouwen en samenwerking binnen teams te verbeteren. Het team regisseert daarbij zelf het ontwikkelproces zodat ze dat op eigen kracht kunnen voortzetten. Het resultaat? Een team dat met meer plezier betere resultaten bereikt!

Hoe doen we dat?

 Door allereerst te onderzoeken wat er wel en niet goed loopt. Hoe zit het met doelstellingen, rolverdeling, werkafspraken, veiligheid en onderling vertrouwen? Vervolgens reiken we teamleden – in de werksituatie – interventies aan die passen bij de fase waarin het team zich bevindt. Zo bevorderen we het groeiproces in het ‘hier en nu’ aan de hand van vraagstukken uit de dagelijkse praktijk, waardoor een team sneller leert en nieuw gedrag toepast. Onze psychologen helpen teams met het herkennen van patronen (denk bijvoorbeeld aan conflicten) en het doorzien van psychologische en groepsdynamische principes. Zodat ze begrijpen wat hen als team kenmerkt en wat er nodig is om in de juiste richting te veranderen. Het team blijft zelf verantwoordelijk voor een goede borging van de verandering in het ‘daar en dan’ van de praktijk.

Teams en organisaties worden soms geconfronteerd met complexe interne problemen. Het teamonderzoek geeft organisaties een gedegen en onafhankelijk beeld van de situatie en het is tevens een interventie die verandering en beweging creëert. 

Teamontwikkeling

De psychologen van Akerendam helpen teams bij het werken aan hun ontwikkeling. Ze begeleiden en bevorderen het groeiproces en helpen het team effectiever te worden. De aanpak, mate van structuur en werkvormen variëren daarbij, afhankelijk van de wensen, problematiek en volwassenheid van het team.

Staat teamontwikkeling hoog op je agenda? Dan wil je misschien teamtrainers in je eigen organisatie hebben. Akerendam leidt jouw mensen op zodat ze zelf – of samen met ons – teams kunnen begeleiden. En als we een team van medewerkers opleiden tot teamtrainer, maken we dat team uiteraard ook effectief en succesvol!

Nieuwe verwachtingen

Als binnen bestaande teams een organisatieverandering leidt tot nieuwe verwachtingen valt het niet mee om daar invulling aan te geven. Aan teams wordt gevraagd om meer zelfsturend of meer multidisciplinair te gaan werken, maar zeker als de omgeving, collega’s en klanten niet veranderen is het een extra uitdaging als er van jou en je collega’s iets nieuws verwacht wordt. Vaak beleven teamleden de verandering heel verschillend. De een heeft er zin in, de ander helemaal niet. En al heeft iedereen er zin in, dan nog is het lastig vol te houden als de werkdruk toeneemt of er conflicten ontstaan. Akerendam helpt teams om de opgave waar ze voor staan te verhelderen. We dagen het team uit en helpen teamleden op om de verandering vorm te geven. We bespreken de voortgang, helpen om tijdig uit te zoomen om bewust bij te sturen of van richting te wijzigen. Altijd samen met de teamleden, op een manier die zowel bij hen past als bij de nieuwe richting van de organisatie.

(G)een aanspreekcultuur

Het geheel is meer dan de som der delen, toch? Niet altijd. Sterker nog: soms vertragen teamleden elkaar en lopen collega’s elkaar meer in de weg dan dat ze elkaar helpen en versterken. En als dat eenmaal zo is, wordt de kans dat mensen elkaar aanspreken steeds kleiner. Terwijl ze wel van alles van elkaar vinden. Maar inmiddels praten ze liever over elkaar dan met elkaar. De aanspreekcultuur kenmerkt zich door angst of vermijding en zorgt voor een moeizame verbinding met elkaar. Laat staan dat teamleden elkaar helpen om beter te worden. Akerendam weet welke psychologische principes hieraan ten grondslag liggen. Zowel op individueel (psychodynamisch) als op teamniveau (groepsdynamisch) vertalen we die inzichten naar praktische verbeteracties. Daarmee weten we , als het hoog oploopt, situaties te normaliseren. We leggen niet alleen ingesleten patronen bloot, maar helpen ook om die patronen als team op een haalbare manier te doorbreken.

Ontwikkeling heeft geen standaard aanpak

“Ontwikkelt je team zich niet zoals je voor ogen had? Behandel ze dan niet als team, maar als unieke individuen. Ontwikkeling verdient een persoonlijke aanpak met oprechte interesse, aandacht en samenwerking. Dat wil je zelf toch ook?”

Marthe is een goudeerlijke psycholoog met een missie om iedereen meer werkplezier te bezorgen.

7 adviezen om als team goed door de crisis te komen

Teams in verandering

Teams wisselen nogal eens van samenstelling. Door fusies, reorganisaties of nieuwe organisatiestructuren zijn teams in beweging.  Vaak is er een ‘oude’ en een ‘nieuwe’ garde. De historie van het team is belangrijk, maar wordt niet door iedereen gedeeld. Soms wordt die historie als een ballast door het team meegesleept. Of zijn er successen uit het verleden die het lastig maken voor nieuwe mensen om erbij te horen. Door de dagelijkse werkdrukte heeft het opnieuw creëren van een teamidentiteit vaak geen prioriteit. Akerendam helpt met het vaststellen van versterkende en belemmerende patronen binnen een team en het versterken van de verbindingen tussen de teamleden. We reiken laagdrempelige hulpmiddelen aan om verbindingen tussen teamleden te versterken. Met respect voor ieders ervaring en oog voor frisse invalshoeken wordt vertraagd of versneld, net wat op dat moment het meeste oplevert. En wat het team zelf soms het minst geneigd is te doen.

“Door de dagelijkse werkdrukte heeft het opnieuw creëren van een teamidentiteit vaak geen prioriteit.”

Opstarten van een team

Nieuwe teams komen vaak niet zo flitsend uit de startblokken. Ze zijn vooral bezig met de onderlinge verhoudingen en met wat de ‘opgave’ precies is. Wat staat ons te doen? Wie zitten er eigenlijk in ons team? Wat wordt er van ons verwacht? En van mij persoonlijk? Waar worden we straks op afgerekend? Wie gaat daar duidelijkheid over geven? Juist bij startende teams werkt dit vertragend, of zelfs verlammend. Omdat de rollen nog niet helder zijn twijfelen mensen om de leiding te nemen of om kritische vragen te stellen. Akerendam helpt om dit proces te versnellen. Door te zorgen dat de juiste vragen aan elkaar gesteld worden. Zodat er antwoorden komen op de voor het team belangrijke vragen en helder wordt wat er van het team en de teamleden verwacht wordt. En door methodes aan te reiken die passen bij de situatie en de fase waar het team in verkeert. Zodat in korte tijd, op een veilige manier duidelijk wordt wat het team te doen staat en wie wat gaat doen om het doel te bereiken.

Sta stil bij wat je wilt bereiken

“Zijn jullie voortdurend bezig met brandjes blussen? Maak eens tijd om met elkaar te sparren en te reflecteren. Ook als de werkdruk hoog is. Dat leidt namelijk tot interessante en betekenisvolle oplossingen op de langere termijn.”

Jackie is een enthousiaste arbeids- en organisatiepsycholoog die je helpt om gemotiveerd en effectief de dingen te doen die bij je passen.