Privacy Policy

Akerendam heeft veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel. Een belangrijk onderdeel daarvan is transparantie over en het waarborgen van de privacy van (potentiële) klanten en kandidaten. Daarom hebben wij een beleid geïmplementeerd met betrekking tot de verwerking van gegevens. Persoonsgegevens worden strikt gebruikt voor het beantwoorden van klantvragen en ons beleid is erop gericht om alle betrokkenen hun rechten zo goed mogelijk te kunnen laten uitoefenen. Dit doen wij conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Akerendam Assessment Centers B.V. en Akerendam Development Centers B.V, beiden gevestigd aan Comeniuslaan 25, 1404 AB te Bussum, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.akerendam.nl
Comeniuslaan 25
1404 AB
Bussum
035 – 6782250

Akerendam Assessment Centers B.V. KvK-nummer: 34155427
Akerendam Development Centers B.V. KvK-nummer: 30158703

Het officemanagement vervult de rol van Privacy Officer van Akerendam. Zij zijn te bereiken via info@akerendam.nl.

Bescherming van je privacy

Akerendam Assessment Centers B.V en Akerendam Development Centers B.V., hierna samen “Akerendam”, nemen de bescherming van je privacy zeer serieus. Wij behandelen je persoonsgegevens daarom vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg. Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door Akerendam. Het betreft hier klantgegevens die door jou zijn verstrekt, maar bijvoorbeeld ook gegevens over bezoeken aan onze website, aanmeldingen voor nieuwsbrieven en gegevens die worden gebruikt in onze adviesopdrachten. Akerendam gebruikt je gegevens alleen wanneer daarvoor een rechtmatige grond bestaat in het kader van het leveren van producten of diensten aan jou. Indien en wanneer Akerendam je gegevens op enige andere wijze verwerkt, vereist dit jouw (expliciete) toestemming.

In alle verwerkingen binnen onze organisatie gaan wij zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens en klantinformatie; de principes als opgesteld in de AVG zijn daarbij uitgangspunt, evenals die in beroepscodes waaraan Akerendam zich conformeert of gehouden acht. Dit houdt o.a. in dat Akerendam:

 • Jou op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde, welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen;
 • passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging;
 • jou informeert over je rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door Akerendam worden verwerkt;
 • niet meer of langer verwerkt dan noodzakelijk.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Akerendam verwerkt alleen gewone persoonsgegevens. Akerendam verwerkt van klanten contactgegevens, testresultaten, assessmentrapportages en voorstellen, offertes, facturen, gestructureerde en ongestructureerde notities waarin analyses en adviezen over personen staan. Akerendam verwerkt van medewerkers contactgegevens, financiële gegevens en arbeidsgerelateerde gegevens. Akerendam verwerkt van bezoekers op de website functionele en geanonimiseerde analytische cookies.

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienst of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens met oog op unieke identificatie, gezondheid, seksuele leven, strafrechtelijk verleden. Of Akerendam bijzondere gegevens verwerkt is grijs gebied. De testresultaten en assessmentrapporten geven informatie over de emotionele en intellectuele capaciteiten van een persoon, welke onder ‘gegevens over gezondheid’ kunnen vallen. Dit zullen we in de toekomst goed monitoren en toetsen aan de hand van nieuwe onderzoeken van de AP. Zo nodig zullen wij jouw expliciete toestemming vragen voor het verzamelen en gebruiken van bedoelde gegevens.

Op basis van welke grondslag en met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Om persoonsgegevens te verwerken baseren wij ons op de grondslag ‘uitvoering van de overeenkomst’, op de grondslag ‘behartiging van de gerechtvaardigde belangen’ en op de grondslag ‘toestemming’. Het gerechtvaardigde belang is dat er sprake is van een relevante en passende verhouding tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, omdat de betrokkene onze klant is. De verwerking van gegevens is hierbij noodzakelijk en in onze ogen is het voor de betrokkene op het tijdstip en in het kader van de verzameling van de persoonsgegevens redelijkerwijs te verwachten dat verwerking met dat doel kan plaatsvinden (Grond 47, AVG).

Voor een specifieke uiteenzetting van welke grondslag voor welke gegevens dient, kun je contact opnemen met ons Officemanagement via info@akerendam.nl.

Je persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

Het leveren van (pre-)contractuele diensten.
Akerendam verwerkt je persoonlijke gegevens om onze diensten aan jou te kunnen leveren. We gebruiken de gegevens bijvoorbeeld om op jouw verzoek een offerte te doen en vervolgens uitvoering te geven aan de overeenkomst, de relatie met jou te onderhouden in relatie tot de opdracht, een opdracht tot inschrijving te verwerken en bevestigen of om een factuur te verzenden. We gebruiken de gegevens ook om informatieverzoeken te beantwoorden; de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Opstellen en delen assessmentrapportage.
Akerendam verwerkt testresultaten en gedragsobservaties voor het opstellen van een assessmentrapportage. Het is ons gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens daartoe te verwerken. Voor het delen van de rapportage met de opdrachtgever vragen we je toestemming.

Betrokkenheid van en delen met derden.
Akerendam kan als Verwerkingsverantwoordelijke andere partijen inschakelen om een aspect van of een deel van de dienstenverlening voor jou uit te voeren; het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld een externe consultant, trainer of assessmentpsycholoog, of om een extern(e) test(systeem) als onderdeel van het assessment, of om een ict-systeem of -platform waarmee we onze diensten verrichten, bijvoorbeeld een crm-systeem of e-learning platform. Voor zover deze derden toegang nodig hebben tot persoonlijke gegevens om deze diensten uit te voeren, heeft Akerendam de juiste contractuele, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen gecontracteerd om ervoor te zorgen dat deze derden jouw gegevens uitsluitend gebruiken of verwerken voor de beoogde doeleinden en conform de instructies die we met deze derden zijn overeenkomen.

Om juridische redenen delen met derden.
We kunnen je persoonlijke gegevens met derden delen als we van mening zijn dat toegang tot en gebruik van de persoonlijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (i) te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften en/of gerechtelijke bevelen; (ii) om fraude, (toekomstige) beveiligingsissues of technische problemen te voorkomen of op te sporen of op te lossen; en/of iii) de belangen, eigenschappen of veiligheid van Akerendam, onze gebruikers of het publiek te beschermen voor zover in overeenstemming met de wet.

Marketing en verkoopactiviteiten.
Akerendam informeert je graag over aanbiedingen, innovaties en overige relevante (vakinhoudelijke) content met betrekking tot onze dienstverlening. We kunnen dit doen per telefoon, e-mail, nieuwsbrieven of direct persoonlijk contact. Altijd conform de regelgeving die hiervoor van toepassing is. Wij verzamelen en gebruiken je persoonsgegevens om je automatisch per e-mail downloads, blogs en andere content te sturen als je interesse toont in onze publicaties en daarvoor een formulier invult. Vanzelfsprekend heb jij altijd het recht aan te geven hierop geen prijs (meer) te stellen.

Verwerking van je gegevens op de Akerendam-website.
Wij verzamelen en gebruiken je persoonlijke gegevens op onze website om je (gepersonaliseerde) webcontent te leveren en om zo gericht mogelijk met je te communiceren. Je gegevens worden ook gebruikt voor onderzoek en analyse om onze diensten en websites te verbeteren, zoals hierboven uiteengezet. We kunnen gegevens die op onze websites zijn ingevoerd ook gebruiken om per e-mail informatie over andere diensten van Akerendam aan jou te verzenden, op voorwaarde dat je daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kun je vanzelfsprekend op elk moment weer intrekken.

Wetenschappelijk onderzoek.
Geanonimiseerde persoons- en testgegevens kunnen door Akerendam worden toegepast voor de validatie en normering van tests alsmede voor benchmarkingsdoeleinden en statistische analyses. De data zijn met aanvullende beveiligingsmaatregelen beschermd. Voor het bewaren van deze persoons- en testgegevens vragen wij eerst jouw toestemming. Nadat je gegevens geanonimiseerd zijn kun je deze vanzelfsprekend niet meer laten verwijderen uit onze database, aangezien geanonimiseerde gegevens geen persoonsgegevens meer betreffen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Akerendam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren doorgaans de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:

 • Contactgegevens: 2 jaar;
 • Testresultaten en rapportages assessments: 2 jaar;
 • Ongestructureerde notities: 2 jaar;
 • Gestructureerde notities zoals in offertes, voorstellen, evaluaties en adviezen: 2 jaar;
 • Gearchiveerde geanonimiseerde persoonsgegevens en testresultaten: zo lang als nodig om wetenschappelijk onderzoek te kunnen uitvoeren.

Voor een specifieke uiteenzetting van welke grondslag voor welke gegevens dient, kun je contact opnemen met ons Officemanagement, via info@akerendam.nl.

Jouw rechten

Je hebt het recht om ons schriftelijk te verzoeken om:

Inzage in je persoonsgegevens.
Je kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van je verwerken. Indien dat het geval is, leggen wij je uit welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, op welke wijze wij dit doen en voor welke doeleinden. Je kunt ons tevens verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;

Rectificatie van je persoonsgegevens.
Indien je van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van jou verwerken onjuist of onvolledig zijn, kun je ons verzoeken om je gegevens aan te vullen of te wijzigen.

Verwijdering van je persoonsgegevens.
Je kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van je verwerken te wissen. Wij zullen je gegevens na ontvangst van een verzoek daartoe zonder onredelijke vertraging wissen indien: de gegevens niet langer meer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze hebben verwerkt; jij ons niet langer toestemming geeft voor verwerking, als dat de grondslag voor verwerking was; de gegevens door ons zijn verwerkt in het kader van direct marketing; jij bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen reden (meer) is waarom wij de gegevens nog langer mogen verwerken; er een wettelijke reden aanwezig is om de persoonsgegevens te wissen.

Beperking van de verwerking van je persoonsgegevens.
In sommige gevallen wens je mogelijk een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens. Je kunt ons in dat geval verzoeken om de gegevensverwerking te beperken. Wij zullen voldoen aan een dergelijk verzoek indien na onderzoek blijkt dat dit mogelijk is, bijvoorbeeld als je niet al je gegevens wil laten wissen, maar overige gegevens niet langer meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel.

Overdracht van je persoonsgegevens (dataportabiliteit).
Je kunt ons verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken. Ook kun je je recht op bezwaar bij ons uiten als je het niet eens bent met onze verwerking van je gegevens.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens indienen via info@akerendam.nl t.a.v. het officemanagement. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Als het niet lukt om binnen vier weken je verzoek uit te voeren, reageren we binnen vier weken na indiening dat we nog maximaal 2 maanden nodig hebben om je verzoek te behandelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Akerendam verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze ontvangers zijn: de zzp’ers die werk in onze naam uitvoeren en/of je leidinggevende/management die opdrachtgever is. Daarnaast kunnen gegevens van intern personeel gedeeld worden met ArboNed, onze verzekeraars, de accountant, de bank, de belastingdienst en het pensioenfonds.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Akerendam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Akerendam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Akerendam) tussen zit.

Bescherming van privacy van kinderen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@akerendam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Akerendam gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Jouw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies: zoals sessiecookies voor het bijhouden van sessie-informatie;
 • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Wanneer je onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op jouw apparatuur worden geïnstalleerd. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elke besturingstype, nodigen wij je uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq.

Vragen, verzoeken, klachten en toezicht

Akerendam neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse toezichthouder die de naleving van de AVG controleert. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de AP wanneer je meent dat je rechten zijn geschonden. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) vind je hiervoor een ingang.

Akerendam behoudt zich het recht voor om dit privacyreglement te wijzigen. Gewijzigde versies worden gedateerd gepubliceerd op onze website.

Dit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt in mei 2020.